Sheriff Larry R. Mincks Sr.

Sheriff Larry R. Mincks Sr.
Sheriff - Administration
740-373-6623 x303

UNIT #: 1099
RANK: Sheriff
DIVISION: Civil, Criminal, Jail