T. Bryan Lockhart

T. Bryan Lockhart
Detective
740-376-7070 x4171

UNIT #: 707
RANK: Lieutenant
DIVISION: Criminal